Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

8.1. Wszystkie Towary dostępne w Katalogu pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne.

 

8.2. Wobec Kupujących będących konsumentami Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.) oraz zgodnie z zasadami rękojmi wskazanymi w Kodeksie Cywilnym.

 

8.3. Wobec Kupujących nie będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada z tytułu gwarancji na zasadach określonych ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.). W relacjach pozakonsumenckich odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

8.4. Termin gwarancji wynosi 1 rok od daty zawarcia umowy sprzedaży danego Towaru. Dla sprzętów na plac zabaw oraz urządzeń produkcji Sprzedającego termin gwarancji wynosi od 5-10 lat (w zakresie konkretnego produktu okres gwarancji jest wskazywany przez Sprzedającego) od daty zawarcia umowy sprzedaży.

 

8.5. Jeżeli Kupujący, po otrzymaniu towaru, dostrzeże w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień z tytułu udzielonej na towar gwarancji/rękojmi.

 

8.6. W przypadku składania reklamacji Kupujący powinien odesłać towar przesyłką pocztową lub kurierską na adres Sprzedającego. Do towaru należy dołączyć pisemny opis ujawnionych w Towarze wad. Koszt wysyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.

 

8.7. Kupujący wysyłający reklamowany towar do Sprzedającego jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko lub nazwę, dokładny adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, nazwę towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego.

 

8.8.  W przypadku umowy zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem zwracany w tym trybie towar musi być w pełni kompletny, nie może nosić śladów montażu lub używania świadczących o innym wykorzystywaniu, niż tylko do celów jego sprawdzenia i powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

8.9. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

8.10. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający obniży cenę towaru lub zaproponuje inne, dostępne towary lub zwrot należnej kwoty za zwrócony towar. W takim przypadku  Sprzedający dokonuje zwrotu należnej kwoty za zwrócony towar  w formie przelewu na rachunek bankowy, przy pomocy którego Kupujący dokonał zapłaty za towar, przy czym Kupujący będący Konsumentem ma prawo wskazać inną formę dokonania zwrotu. Sprzedający nie zwraca kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z realizacją zamówienia.  Sprzedający nie przyjmuje towarów przesłanych za pobraniem lub na koszt odbiorcy. Koszt wysyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący niebędący Konsumentem.

 

8.11. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru bądź z usunięciem niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający.

 

8.12. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, jeżeli ujawnią się one w okresie gwarancji.

 

8.13. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

 

- uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika towaru w następstwie niewłaściwego z nich korzystania,

 

- uszkodzeń spowodowanych korzystaniem przez użytkownika towaru z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

 

- uszkodzeń spowodowanych w następstwie dokonania naprawy przez inne osoby niż Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony,

 

- przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez inne osoby niż Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony,

 

- uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (np. wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej),

 

- uszkodzeń powstałych w wyniku dokonania przez Nabywcę lub zatrudnionych przez niego wykonawców zmian lub przeróbek w przedmiocie umowy bez zgody Sprzedawcy, przy czym nie dotyczy to wykonywania zwykłych robót wykończeniowych przedmiotu umowy,

 

- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego samodzielnego transportu towaru przez Kupującego lub użytkownika towaru,

 

- uszkodzeń powstałych w wyniku konserwacji towaru niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego,

 

- niezamierzonej przez producenta towaru zmiany w odcieniach kolorów wynikającej z zaprojektowania cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano towar, a

 

w szczególności różnice w fakturze i odcieniu drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem), gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfikacji danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad drewna (dotyczy również różnic spowodowanych różną datą partii produkcyjnych).

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

9.1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach Konsumenta” (Dz. U. 2014.827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Nie dotyczy to sytuacji gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Kupującego poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

9.2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży Sprzedającemu, w terminie 14 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

9.2.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 

c) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 

9.3. Kupujący zwraca towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

9.4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sprzedający sprawdzi stan przekazanego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

9.5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru nie później niż 14 dni od daty zwrotu Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę. Kupujący powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota lub inną formę zwrotu środków.

 

9.6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający prześle na adres wskazany przez Kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpienia od umowy.

 

9.7. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 9.1. niniejszego Regulaminu nie dotyczy towaru wykonywanego i dostarczanego na specjalne zlecenie Kupującego (zgodnie z informacją wskazaną w Katalogu - „na zamówienie”) takiego jak meble, przedmioty użytkowe, niektóre produkty motoryki dużej oraz sprzęty na place zabaw.

 

9.8. Z zachowaniem powyższych zasad Kupujący jest uprawniony do odstąpienia wypełniając wzór formularza o odstąpieniu wskazany w regulaminie internetowym Sprzedającego dostępnym pod adresem www.habapolska.pl i przesyłając go pocztą na adres Sprzedającego.